Vedtekter for Brick by Brick Malawi

Stiftelsesmøte
 

Vedtatt av stiftelsesmøtet 28/6/2011

§ 1 Formål
Brick by Brick Malawi er en internasjonal frivillig organisasjon. Brick by Brick Malawi skal:
 • samle inn donasjoner
 • bygge skoler og bygninger knyttet til skoler i Malawi
 • assistere i drift av skoler
 
§ 2 Organisatorisk tilknytning
Brick by Brick Malawi er en frittstående frivillig organisasjon, uten binding til andre organisasjoner.
§ 3 Medlemmer
Søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende.
§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 5 Økonomi
Finansiering av Brick by Brick Malawi kommer fra offentlig støtte, donasjoner, sponsorer og støtte fra medlemmer.

Bruk av disse midler er todelt for å sikre at donasjonsmidlene når direkte til målgruppen uten avkortning. 1) Administrasjon av organisasjonen er finansiert gjennom offentlig støtte, donasjoner øremerket administrasjon og styremedlemmenes bidrag. Maksimum uttak til administrasjons kostnader er 15% av totale innsamlede midler. 2) Selve bygging og driftsarbeidet er finansiert gjennom sponsorer, offentlig støtte, donasjoner og eventuelle overskuddsmidler overført fra midler øremerket administrasjonsarbeid.

I tilfellet oppløsning skal organisasjonens midler tilfalle tilsvarende godkjent formål.

§ 6 Regnskapsansvarlig
Brick by Brick Malawi skal ha et årlig revisert regnskap. Revisjon skal utføres av en som står utenfor organisasjonen.
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan ikke motta honorar for sitt arbeid.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er Brick by Brick Malawi høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år og innkalles av styret med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
§ 9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
 1. Behandle Brick by Brick Malawis årsmelding
 2. Behandle Brick by Brick Malawis regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Vedta Brick by Brick Malawis budsjett
 5. Velge styremedlem(mer)
 
§ 10 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.
§ 11 Styret
Brick by Brick Malawi ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, og opp til 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv ved å fordele vervene styreleder, sekretær og kasserer.
Styret skal:
 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Brick by Brick Malawis økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. Representere Brick by Brick Malawi utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)
Oppløsning av Brick by Brick Malawi kan behandles på ordinært årsmøte, styremøte eller ekstraordinært årsmøte. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
§ 14 Prokura

Styrets leder skal ha prokura fullmakt